Suradnja sa Šumarskim fakultetom

U svrhu standardizacije proizvodnje paulovnije, naručili smo od Šumarskog fakulteta u Zagrebu istraživanje (elaborat) kvalitete biomase paulovnije proizvedene na našim plantažama, s posebnim naglaskom na apsorbaciju CO2.

Šumarski fakultet će izraditi elaborat koji se sastoji od prikaza podataka terenskog istraživanja potencijala ukupne biomase paulovnije, baze podataka, metode obrade podataka i konačnih rezultata za svaku primjernu plohu paulovnije te ukupno za sve parcele na kojima se nalazi nasad paulovnije po godinama starosti. Posebno će se u elaboratu prikazati rezultati istraživanja udijela ugljika u svim sastavnicama stabala (korijen, deblo, krošnja i lisna biomasa) i prosječno za određenu pokusnu plohu odnosno prema starosti pojedinog nasada.

U ime Šumarskog fakulteta u Zagrebu sve ugovorene poslove koordinira i njima rukovodi prof. dr. sc. Željko Zečić.

Partneri
Zelena dolina d.o.o.